banerpopr

więcej...

 

Z dniem 21 kwietnia 2017 roku Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty zmienia adres siedziby z dotychczasowej na:

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty

z siedzibą w Poznaniu

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

Tel. 61 8508 400, 401

Fax 61 8508 402

 

Adres siedziby głównej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie ulega zmianie. Jednocześnie informujemy, że takie dane jak: NIP, REGON, adresy e-mail, numery kont bankowych pozostają bez zmian. Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach.

 

 

4 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie interdyscyplinarnego konkursu wiedzy o wodzie pn. WODA=ŻYCIE, organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wody w Częstochowie. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda.

więcej...

 

4 kwietnia w Sieradzu odbyło się spotkanie z władzami Miasta Sieradza oraz z samorządowcami z powiatu sieradzkiego, którego tematyka koncentrowała się na zagadnieniach związanych z gospodarką wodną. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Dyrektor Magdalena Żmuda.

więcej...

 

2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września.

więcej...

 

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Wastewater” i była okazją do debaty na temat niewłaściwego gospodarowania zasobami wodnymi, a także konieczności zmniejszania zużycia wody i ponownego jej wykorzystania.

więcej...

 

Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu podczas cyklicznych kontroli terenowych, odnotowali że Noteć w okolicy miejscowości Łysek stopniowo ulega wyschnięciu. Obecnie suche koryto można zaobserwować na odcinku Noteci od 349+000 (m. Zamość) do km 332+000 (ujście rzeki Pichny), tzn. na odcinku około 20 kilometrów. Problemem w górnym odcinku Noteci jest również duże obniżenie się poziomu wody w jeziorach.

więcej...

 

O regulacji rzeki Warty w rejonie miasta Koła oraz o projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty mówiła Dyrektor RZGW w Poznaniu Magdalena Żmuda na spotkaniu, które odbyło się 14 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kole.

więcej...

 

Informujemy, że Dyrektor RZGW w Poznaniu, realizując upoważnienie wynikające z art. 47 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w dniu 28 lutego 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

więcej...

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

więcej...