banerpopr

Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu podczas cyklicznych kontroli terenowych, odnotowali że Noteć w okolicy miejscowości Łysek stopniowo ulega wyschnięciu. Obecnie suche koryto można zaobserwować na odcinku Noteci od 349+000 (m. Zamość) do km 332+000 (ujście rzeki Pichny), tzn. na odcinku około 20 kilometrów. Problemem w górnym odcinku Noteci jest również duże obniżenie się poziomu wody w jeziorach.

więcej...

 

O regulacji rzeki Warty w rejonie miasta Koła oraz o projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty mówiła Dyrektor RZGW w Poznaniu Magdalena Żmuda na spotkaniu, które odbyło się 14 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kole.

więcej...

 

Informujemy, że Dyrektor RZGW w Poznaniu, realizując upoważnienie wynikające z art. 47 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w dniu 28 lutego 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

więcej...

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

więcej...

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budynki na terenie zaplecza Zbiornika Wodnego Jeziorsko” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

więcej...

 

6 lutego 2017 r. w Dębówku Nowym odbyło się spotkanie w sprawie wylewania rzeki Noteć. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, posłowie, samorządowcy oraz przedstawiciele samorządu rolniczego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Anita Hermit, Zastępca Kierownika Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy.

więcej...

 

Informujemy, iż Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje społeczne dokumentu związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który służy sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

więcej...

 

więcej...

 

29 listopada odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

więcej...

 

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupił sprzęt do Nadzorów Wodnych, który usprawni ich codzienną pracę.

więcej...