banerpopr

W dniu 25 lipca br., w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (PGW WP RZGW w Poznaniu), na zaproszenie Dyrektora RZGW w Poznaniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu, oraz z pracownikami PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu.

Spotkanie zostało zorganizowane w celu ugruntowania współpracy merytorycznej pomiędzy PGW WP RZGW w Poznaniu, RDOŚ, WIOŚ w zakresie m.in. realizacji zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych, prowadzenia kontroli gospodarowania wodami, zarządzania środowiskiem, planowania w gospodarowaniu wodami oraz podjęcia kroków do stworzenia mechanizmów koordynacji działań o charakterze medialnym (w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń).

W trakcie spotkania dyskutowano na temat prowadzenia postępowań wynikających z Ustawy o Ochronie Przyrody, prawidłowego zgłaszania robót, sporządzania wymaganych dokumentów do RDOŚ. Rozmawiano również na temat przyspieszenia procedur dot. zgłaszania i możliwości realizacji prac utrzymaniowych, a także o problemie szkód w wodach. Omawiano też procedurę przeprowadzania postępowań w sprawie udzielania decyzji środowiskowych i uzgadniania warunków realizacji inwestycji dla przedsięwzięć zrealizowanych, w stosunku do których toczy się postępowanie legalizacyjne.

Uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach oraz zaproponowali przeprowadzenie szkoleń dotyczących wybranych tematów i zagadnień.