banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw orzecznictwa w Zespole ds. Orzecznictwa w Wydziale Postępowań Administracyjnych (na zastępstwo)

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań


Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi
ul. Grunwaldzka 21
Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych i w przygotowywaniu projektów decyzji ( postanowień) orzekających o rozpatrzeniu odwołań od decyzji ( postanowień),
 • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych i w przygotowywaniu projektów postanowień wyznaczających inny podległy sobie organ w związku z wyłączeniem organu administracji od załatwienia spraw,
 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji; przygotowywanie korespondencji; porządkowanie istniejącej dokumentacji,
 • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych i w przygotowywaniu projektów decyzji z zakresu stwierdzenia nieważności decyzji,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej zespołu,
 • współpraca z pozostałymi zespołami oraz zarządami zlewni w celu pozyskania lub wymiany informacji.

 

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • winda w budynku, wąskie korytarze


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo wodne,
 • znajomość KPA,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji w sposób czytelny,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • praktyka na stanowisku w administracji państwowej,
 • wiedza z zakresu zagadnień technicznych związanych z gospodarką wodną lub ochroną wód

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje,
 • życiorys i list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:
28-04-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds.orzecznictwa w Zespole ds. orzecznictwa " .
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8567724, 61 8567721.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.