banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: z-ca dyrektora ds. technicznych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór, organizacja i koordynacja pracy w podległych komórkach organizacyjnych:
  • Wydział Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych
  • Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
  • Wydział Prewencji Przeciwpowodziowej OKI
  • Centrum Operacyjne
  • Wydział ds. Gospodarowania Nieruchomościami
  • Zespół ds. budowlano-mechaniczno-elektrycznych
  • Zespół ds. Rybactwa Śródlądowego,
 • Przygotowanie planów pracy komórek organizacyjnych z uwzględnieniem ich zakresu rzeczowo-finansowego,
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem ustalonych zadań, przestrzeganiem realizacji wydanych wewnętrznych aktów prawnych oraz stosowania obowiązujących przepisów,
 • Opracowanie projektu rocznego, zbiorczego planu rzeczowo-finansowego podległych komórek oraz nadzór i udział w tworzeniu w/w planów w zarządach zlewni w zakresie tematycznym podległych komórek organizacyjnych,
 • Zapewnienie przygotowania przez podległe komórki organizacyjne materiałów i dokumentów wymaganych w zakresie prowadzonych w podległych komórkach organizacyjnych, zarządzie zlewni postępowań o zamówienia publiczne,
 • Prowadzenie stałego monitoringu w zakresie realizowanych dochodów i wydatków budżetowych w podległych komórkach organizacyjnych, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych oraz uregulowań wewnętrznych,
 • Współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie gospodarki wodnej,
 • Nadzór nad realizacją wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej w podległych komórkach organizacyjnych,

 

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu, praca przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Brak windy, brak podjazdów, wąskie korytarze

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu budownictwa wodnego lub pokrewne związane z gospodarką wodną,
 • 5 lat doświadczenia w jednostkach związanych z gospodarką wodną,
 • 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
 • udział w projektach finansowanych ze środków UE związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska,

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza ogólna i znajomość ustaw: Prawo wodne, budowlane, ochrony środowiska, o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o dostępie do informacji publicznej, zamówień publicznych
 • uprawnienia budowlane, w szczególności w zakresie ogólnobudowlanym, melioracyjnym, hydrotechnicznym,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność pracy w środowisku GIS (np. ArcView),
 • umiejętność kierowania pracownikami
 • umiejętność planowania i programowania zadań,
 • umiejętność wykorzystywania technik komputerowych w procesie zarządzania gospodarką wodną,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • życiorys, list motywacyjny i wszystkie dokumenty muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

Termin składania dokumentów:
25.05.2016 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
sekretariat, pok. 109, w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko „ Z-ca dyrektora ds. technicznych". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 61-8567-726.