banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: informatyk w Zespole ds. Informatyki


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań


Miejsce wykonywania pracy: Poznań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administracja systemami informatycznymi;
 • wsparcie techniczne stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych: instalacja oprogramowania, diagnoza problemów, modernizacja, instalacja i wymiana stanowisk roboczych oraz urządzeń peryferyjnych;
 • kontakt z serwisami zewnętrznymi;
 • przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników;
 • rozwiązywanie i koordynacja zgłoszonych incydentów;
 • monitorowanie i koordynacja działań naprawczych;
 • wsparcie użytkowników wiedzą w zakresie obsługi systemów informatycznych;
 • składanie zamówień na materiały eksploatacyjne i sprzęt informatyczny.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca przy komputerze, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Brak windy, wąskie korytarze, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały pracy - sprzęt komputerowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub wyższe techniczne o zbliżonym profilu

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy w Helpdesk;
 • znajomość technologii informatycznych: komputery osobiste, laptopy, urządzenia peryferyjne, systemy operacyjne MS Windows, pakiet MS Office;
 • znajomość zagadnień sieciowych: TCP/IP, model ISO/OSI, protokoły DHCP, DNS oraz Microsoft Active Directory;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • zdolność do szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych;
 • rzetelność i odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji;
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych;
 • komunikatywność w kontaktach z pracownikami różnych szczebli;
 • odporność na stres i umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje;
 • życiorys i list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:
23-05-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w Zespole ds. Informatyki". Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (61)8567724 lub (61)8567721. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną