banerpopr

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie
Zbiornik Wodny Poraj
42-360 Poraj; Jastrząb
ul. Nadrzeczna 9

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór, obsługa i utrzymanie w sprawności technicznej obiektów hydrotechnicznych i innych budowli wodnych wraz z budynkami i innymi obiektami oraz urządzeniami towarzyszącymi na administrowanym odcinku
 • Organizacja i nadzór pracy pośrednio podległych pracowników zgodnie z instrukcją eksploatacji dla poszczególnych obiektów hydrotechnicznych, urządzeń mechanicznych i elektrycznych w zakresie drobnych prac konserwacyjnych, obsłudze i wykonywania koniecznych obserwacji i pomiarów koryt rzecznych oraz budowli, a w okresie zimowym dodatkowo zjawisk lodowych.
 • Przygotowanie wniosków w zakresie niezbędnych do realizacji robót oraz koordynowanie przebiegu realizacji powierzonych robót remontowo-konserwacyjnych realizowanych na terenie działalności jednostki.
 • Nadzór nad stanem zadrzewienia oraz prowadzenie robót wycinkowych i pielęgnacyjnych istniejących zadrzewień.
 • Nadzór nad użytkowaniem wydzierżawionych gruntów, wydobywaniem materiałów z koryt rzecznych oraz nad innego typu korzystaniem z wód.
 • Uczestniczenie w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości (linii brzegowej) oraz w kontroli zarybiania związanej z wykonywaniem umów na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich.
 • Pełnienie zastępstwa na obiekcie zbiornika wodnego Poraj w przypadku nieobecności kierownika zbiornika.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe związane z wykonywaniem pracy w terenie (rejon miejscowości Poraj, Myszków, Zawiercie) w celu koordynowania prowadzenia prac utrzymaniowych na rzece Warcie oraz obiektach/budowlach. Kontakt z jednostkami zewnętrznymi, przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz osobami fizycznymi. Udział w postępowaniach administracyjnych. Pełnienie zastępstwa na zbiorniku wodnym Poraj w przypadku nieobecności kierownika.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca przy komputerze. Budynek urzędu 2-piętrowy, bez windy, niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

Niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe - ukończone co najmniej studia inżynierskie na kierunku Inżynierii Środowiska, Budownictwa Wodnego, Melioracji Wodnych lub o podobnych specjalnościach.
 • Prawo jazdy kat. B - praktyczna umiejętność jazdy samochodem.

 

Pozostałe niezbędne:

 • Znajomość przepisów: w szczególności prawo wodne, prawo budowlane.
 • Znajomość budowli hydrotechnicznych i urządzeń wodnych.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu biurowego Office.
 • Umiejętność wykonywania obmiarów i kosztorysowania robót oraz znajomość programu kosztorysowego NORMA.
 • Umiejętność obsługi niwelatora.
 • Umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom służby liniowej.
 • Umiejętność organizacji czasu i miejsca pracy.
 • Samodzielność w pracy.
 • Umiejętność pływania.
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • Uprawnienia budowlane.
 • Praktyka w wykonawstwie robót hydrotechnicznych/melioracyjnych lub w branżach pokrewnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje,
 • życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Termin składania dokumentów:
10-11-2016 r.


Miejsce składania dokumentów:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań