banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarki w Zarządzie Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

 

Miejsce wykonywania pracy:
Zarząd Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie
Skęczniew 57
62-730 Dobra

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia obsługę kancelaryjno – biurową (sekretariat), w celu wsparcia i zapewnienia właściwej, bieżącej pracy w Zarządzie Zlewni.
 • Obsługa, rozdział korespondencji zgodnie z dyspozycjami kierownika jednostki wraz z prowadzeniem obowiązkowego rejestru korespondencji, w celu zapewnienia właściwej, bieżącej pracy Zarządu.
 • Obsługa korespondencji Zarządu Zlewni, w celu zapewnienia bieżącej pracy Zarządu.
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Zarządu Zlewni. Sprawdzanie harmonogramów pracy, kart pracy i list obecności pracowników Zarządu Zlewni, zbiorników wodnych, elektrowni oraz nadzorów wodnych przed ich dostarczeniem do Wydziału Kadr.
 • Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków w celu corocznego przedkładania do Dyrekcji.
 • Opracowywanie planów i ewidencja wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracowników w celu właściwego planowania pracy i dostarczenia ich do Wydziału Kadr.
 • Obsługa telefoniczna, faksowa oraz poczty elektronicznej sekretariatu.

Warunki pracy:

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:

 • wykształcenie: średnie

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 0,5 roku doświadczenia zawodowego.
 • Obsługa komputera.
 • Obsługa urządzeń biurowych.
 • Umiejętność obsługi pakietów biurowych np. Microsoft Office, Open Office ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych.
 • Asertywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: inżynieria środowiska lub pokrewne, administracyjne, ekonomiczne).
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość kompetencji i zadań przypisanych Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej.
 • Ogólna wiedza z zakresu ustawy Prawo wodne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny.
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów:
23-11-2016

 

Miejsce składania dokumentów:
Zarząd Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie
Skęczniew 57
62-730 Dobra