banerpopr

Dyrektywa Powodziowa
W dniu 26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą Powodziową. Dyrektywa Powodziowa jest ważnym uzupełnieniem wcześniejszego prawodawstwa wspólnotowego w zakresie gospodarowania wodami. Należy podkreślić, iż jest ona spójna z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW).


Dyrektywa Azotanowa
Celem dyrektywy azotanowej jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego azotanami ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Realizacja tego celu wymagała wdrożenia przepisów dyrektywy do prawodawstwa państw członkowskich UE i realizacji wymogów wynikających z tych przepisów. Formalno-prawne wdrożenie w Polsce zakończone zostało tuż przed dniem akcesji z Unią Europejską, tj. przed 1.05.2004r.
Najistotniejsza transpozycja została dokonana w ustawie Prawo wodne, która w art. 47 zobligowała dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej do wyznaczenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i obszarów szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć oraz do opracowania programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych.
Etapy wdrażania Dyrektywy Azotanowej

  • identyfikacja wód wrażliwych (zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu pochodzenia rolniczego) i wyznaczenie obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu do tych wód należy ograniczyć;
  • opracowanie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych;
  • wdrażanie zapisów programu działań;
  • weryfikacja co 4 lata.

Wody wrażliwe i OSN - więcej informacji

Programy działań - więcej informacji

Materiały informacyjne - więcej informacji


Ramowa Dyrektywa Wodna
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.