FE IS RGB 1

warunki hydrologiczne

Warunki

baner v2

modernizacja kanalu slesinskiego

RZGW poznan 220x160

banerpopr

I Użytkowanie / użyczenie


1. Użytkowanie
Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi oddaje się w użytkowanie wyłącznie na cele określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne, tj. na cele związane z:

 1. energetyką wodną,
 2. transportem wodnym,
 3. wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody,
 4. wykonywaniem infrastruktury transportowej,
 5. wykonywaniem infrastruktury przemysłowej, komunalnej lub rolnej,
 6. działalnością służącą do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb,
 7. działalnością usługową służącą do innych celów niż określone w pkt 6,
 8. wykonywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej

 

2. Użyczenie
Na cele inne niż określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne, grunty pod wodami płynącymi, w uzasadnionych przypadkach, użycza się.


II Wniosek o zawarcie umowy
W celu zawarcia umowy użytkowania (użyczenia) należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek, zgodny z podanym wzorem, wraz z kompletem załączników.
pdfWniosek o zawarcie umowy (plik PDF)
docWniosek o zawarcie umowy (plik MS Word)

 

Powierzchnia gruntu, wnioskowana do oddania w użytkowanie lub użyczenie, do prowadzenia działalności, powinna zawierać także powierzchnię strefy ochronnej niezbędnej dla funkcjonowania obiektów związanych z daną działalnością, określoną odrębnymi przepisami (w tym także normami branżowymi), która powoduje lub może powodować jakiekolwiek ograniczenia w użytkowaniu tego gruntu.


III Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy:

 1. kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczoną powierzchnią nieruchomości gruntowych przeznaczonych do korzystania i/lub lokalizację urządzeń wodnych,
 2. wypis z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem,
 3. kopia mapy ewidencyjnej,
 4. prawomocne pozwolenie wodnoprawne, jeżeli rodzaj prowadzonej na gruncie działalności tego wymaga,
 5. wypis z właściwego rejestru (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, KRS),
 6. pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy,
 7. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej,
 8. inne wymagane przepisami ustawy Prawo wodne (np. zwolnienia z zakazów).

 

Dokumenty muszą być aktualne (wymienione w pkt. 1-3 do 30 dni od daty poświadczenia przez organ wydający), oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez adwokata, radcę prawnego, notariusza lub uprawnionego pracownika RZGW.


IV Terminy załatwiania spraw
Termin załatwienia sprawy wynosi do 120 dni, liczonych od chwili złożenia kompletnego wniosku.


V. Wydział prowadzący sprawy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
e-mail: renata.skiba-nowotka @ poznan.rzgw.gov.pl


VI Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

 

VII Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
 3. Procedury władania mieniem Skarbu Państwa będącym w administracji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej - pismo Prezesa KZGW z dnia 17.12.2009 r. znak DINmsp-220/231/2009 (plik PDF).


VIII Informacje dodatkowe

 1. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi oddaje się w użytkowanie/użyczenie na czas określony nie dłuższy niż 3 lata.
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem społecznym możliwe jest zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata, nie dłuższy jednak, niż czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
 3. W przypadku opłaty rocznej przekraczającej kwotę 5.000 zł umowa, zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawa wodnego, sporządzana jest w formie aktu notarialnego, którego koszty ponosi użytkownik gruntów.