FE IS RGB 1

warunki hydrologiczne

Warunki

baner v2

modernizacja kanalu slesinskiego

RZGW poznan 220x160

banerpopr


Uzgodnienie (zaopiniowanie) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
 

Wymagane dokumenty:

  • projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Podstawa prawna: Art. 4a pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) Art. 11 pkt 6 lit. i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

 

 


Uzgodnienie projektu MPZP gminy, miasta w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

 

 

Wymagane dokumenty:
  • projekt MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniający ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odpowiednio miasta lub gminy
 
Podstawa prawna: Art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) Art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

 

 


Uzgodnienie projektu MPZP województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

 

 

Wymagane dokumenty:

  • projekt MPZP województwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniający ustalenia strategii rozwoju województwa

 

Podstawa prawna: Art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) Art. 41 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

 

 


Uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest Marszałek Województwa lub Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 


Wymagane dokumenty:

  • projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wraz z załącznikiem graficznym

 

 

Podstawa prawna: Art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) Art. 53 ust. 4 pkt 11 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

 

 


Uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest Marszałek Województwa lub Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

Wymagane dokumenty:

  • projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym
 
Podstawa prawna: Art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) Art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).
 
 
Do wniosku o budowę nowego obiektu strona zainteresowana winna załączyć mapę poglądową w skali ~1:25 000 i ewidencyjną z lokalizacją i krótkim opisem zamierzenia inwestycyjnego. Dla obiektów wymagających pozwolenia wodnoprawnego (przystanie, stawy, skrzyżowania dróg, kabli, linii napowietrznych z wodami płynącymi) należy opracować m.in. operat wodnoprawny zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).