banerpopr

1. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej, który zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Poz. 145 z późn. zm.), powinien zawierać:

  • uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej oraz propozycje granic wraz z planem sytuacyjnym (z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej w przypadku ujęcia wód podziemnych; granice strefy ochronnej powinny być przedstawione na mapie ewidencyjnej, aby był możliwy opis granicy względem działek ewidencyjnych i charakterystycznych punktów w terenie (np. rzeka, rów, droga, granica lasu); granica strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych powinna być w jak największym stopniu dostosowana do granic izochrony 25-letniego czasu wymiany wód w warstwie wodonośnej lub obszaru zasilania);
  • charakterystykę techniczną ujęcia wody;
  • propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej (obostrzenia powinny być dostosowane do rzeczywistych potrzeb Wnioskodawcy i uwzględniać ustalenia zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej w przypadku ujęcia wód podziemnych; obostrzenia powinny być zgodne z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami).

2. Dokumentację hydrogeologiczną, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy Prawo wodne "Do wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o której mowa w art. 55 ust. 2." (wraz dokumentem potwierdzającym zatwierdzenie lub przyjęcie przez właściwy organ administracji geologicznej).

3. Wyniki badań hydrologicznych, hydrograficznych i geomorfologicznych, zgodnie z art. 58 ust. 3a ustawy Prawo wodne "Do wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej dołącza się wyniki, o których mowa w art. 55 ust. 2".

4. Na nośniku cyfrowym: mapę topograficzną (format jpg lub cdr), mapy ewidencyjne (format jpg lub cdr), opis przebiegu granicy strefy ochronnej (format doc lub pdf); załączniki mapowe powinny mieć wysoką jakość (min. 300 dpi), oznaczenia w kolorach biało-czarnych, naniesioną granicę strefy ochronnej, skalę liniową, objaśnienie użytych szrafur, lokalizację ujęcia i tablic informacyjnych; mapy nie muszą zawierać tytułu, zostanie on naniesiony przez pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Informujemy Państwa, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 32 poz. 159) z dniem 31 grudnia 2012 r. wygasają strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. Jednocześnie zwracamy uwagę na zapis art. 21 ust. 2 ww. ustawy stwierdzający umorzenie toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących stref ochronnych ujęć wody, które nie zostaną zakończone w terminie do 31 grudnia 2012 r.