banerpopr

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty (RGW RWW) zwana dalej Radą stanowiła w okresie od 2003 r. do 2017 r. organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym. Do zakresu jej działania należało wyrażanie opinii w odniesieniu do:

 

  • projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty,
  • dokumentacji planistycznych sporządzanych przez Dyrektora RZGW w Poznaniu, w tym m.in.: identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, identyfikacji oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych, wykazu wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia, wykazu wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w szczególności do kąpieli,
  • rejestru wykazów obszarów chronionych,
  • projektu Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
  • planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych,
  • projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym,
  • projektów programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
  • projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych.

 

Rada składała się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nienależących do Skarbu Państwa, powołanych na okres 4 lat.

 

Zgodnie z art. 537 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) z dniem wejścia w życie ustawy wygasła kadencja członków rady gospodarki wodnej regionu wodnego Warty. Tym samym zakończyły funkcjonowanie powołane przy niej komisje i zespoły.

W świetle przedmiotowej ustawy tworzy się Krajową Radę Gospodarki Wodnej oraz powoływane przez Prezesa Wód Polskich komitety konsultacyjne jako zespoły opiniodawczo-doradcze złożone z przedstawicieli wojewodów, marszałków województw, przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.