Drukuj

Warunki uczestnictwa w konkursach ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego organizowanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - obowiązujące dla konkursów ofert ogłoszonych po dniu 15 marca 2016 r.

 


Treść: Warunki uczestnictwa 15.03.2016

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty na konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków.
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków.
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o niewładaniu żadnym obwodem rybackim.
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o niewładaniu żadnym obwodem rybackim.
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych.
Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia oferenta o możliwości korzystania z materiału zarybieniowego lub o możliwości jego wyprodukowania.
Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia producenta materiału zarybieniowego o jego zbyciu oferentowi.
Załącznik nr 12 - Wzór oświadczenia osoby fizycznej o niekaralności.
Załącznik nr 13 - Wzór oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania oferenta o niekaralności.

Załącznik nr 14 - Wzór umowy użytkowania obwodu rybackiegoktóra zawierana jest z oferentem wyłonionym w drodze konkursu ofert.