banerpopr

 

 

Plan utrzymania wód jest dokumentem planistycznym w gospodarowaniu wodami, który realizuje zapisy art. 227 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) i jest przyjmowany przez wojewodę w drodze aktu prawa miejscowego na wniosek Wód Polskich

Utrzymanie wód, zgodnie z art. 226 ww. ustawy stanowi obowiązek ich właściciela i obejmuje działania wynikające m.in. z planu utrzymania wód. Jest realizowane poprzez:

 1. wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
 2. usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
 3. usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
 4. usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
 5. zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich zabudowę biologiczną;
 6. udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
 7. remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:
 8. a) budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
 9. b) urządzeń wodnych;
 10. rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

Plan zawiera elementy wskazane w art. 327 ustawy Prawo wodne:

 1. Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń;
 2. Wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami;
 3. Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy Prawo wodne, obejmujący:
 4. a) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań,
 5. b) uzasadnienie konieczności realizacji działań, z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji,
 6. c) jeżeli to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań,
 7. d) w przypadku działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 pkt 3, 6 i 7 – zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizację działań oraz terminy i sposoby ich prowadzenia.

Plan utrzymania wód przyjęty w roku 2016 w drodze aktu prawa miejscowego przez Dyrektora RZGW w Poznaniu, obowiązuje (zgodnie z art. 565 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) do dnia wejścia w życie Planu utrzymania wód przyjmowanego na podstawie art. 327 ust. 4 ww. ustawy przez wojewodę.

 

 


 

Przyjęcie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zawiadamia się o przyjęciu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty, opracowanego zgodnie z art. 114b ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z ww. rozporządzeniem, które zostało opublikowane w ośmiu dziennikach urzędowych województw:

 1. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 4819
 2. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 2650
 3. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 5607
 4. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 2759
 5. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 4533
 6. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 6961
 7. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 8068
 8. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.12.2016 r., poz. 5068

 

Jednocześnie informuje się o opracowaniu zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podsumowania wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, które zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

 

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w rezultacie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf)

 

Ponadto informujmy o możliwości zapoznania się z ww. dokumentami w wersji papierowej w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, pokój 117 w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyjęciu planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty nr ZK.4120.9.2015.1679.1.MR

 

 

Inne materiały do pobrania:

 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty (wersja końcowa) (pdf)

Załącznik nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 3 do prognozy oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 4 do prognozy oddziaływania na środowisko

 

Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-sooś.410.23.2016.JP z dnia 3.11.2016 r. (pdf)

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego nr GIS-HŚ-NS-4311-46/EN/16 z dnia 18.10.2016 r. (pdf)

 


 

 

Ponowne konsultacje społeczne projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (30.09.2016 r. do 21.10.2016 r.)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 114b ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), niniejszym ponownie podaje do publicznej wiadomości projekt Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od 30.09.2016 r. do 21.10.2016 r.pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ustnie do protokołu sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy tj. w Biurze Podawczym RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Projekt dokumentu poddawanego procedurze udziału społeczeństwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

- projekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty

- załącznik nr 1 do Rozporządzenia

- załącznik nr 2 do Rozporządzenia

- załącznik nr 3 do Rozporządzenia

-  prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Rozporządzenia

- załącznik nr 1 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko

- załącznik nr 2 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko

- załącznik nr 3.1 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko

- załącznik nr 3.2 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko

- załącznik nr 3.3 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko

- załącznik nr 4 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko

Formularz składania uwag i wniosków w wersji elektronicznej został zamieszczony poniżej:

formularz składania uwag i wniosków (doc)

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 21.10.2016 r. nie będą rozpatrywane.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o ponownych konsultacjach społecznych projektu Rozporządzenia w sprawie Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nr ZK.4120.9.2015.1244.1.MR z dnia 20.09.2016 r. (pdf)

Tabela uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty zgłoszonych w okresie od 01.10.2015 r. do 21.10.2015 r. wraz z analizą (.doc).

 


Informacja o otrzymanych opiniach właściwych organów dotyczących projektu Planu utrzymania wód dla regionu wodnego Warty

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwrócił się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotowe opinie zamieszono poniżej w wersji elektronicznej:

 

Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚsoos.410.23.2015.JP z dnia 04.11.2015 r. (pdf)

 

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego nr GIS-HŚ-NS-4311-046/EN/15 z dnia 20.10.2015 r. (pdf)

 


 

Zakończenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty.

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21.10.2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Jednocześnie dziękujemy za udział w konferencji poświęconej projektowi dokumentu i prognozie oddziaływania na środowisko oraz za wniesione uwagi i wnioski w terminie od 01.10.2015 r. do 21.10.2015 r. Aktualnie prowadzona jest ich analiza, służąca przygotowaniu ostatecznego rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty, publikowanego we właściwych Dziennikach Urzędowych Województw. Tabelaryczne zestawienie uwag zamieszczono poniżej.

 

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (doc)

 


 

Opracowanie projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (konsultacje społeczne od 01.10.2015 r. do 21.10.2015 r.)

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 114b ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o sporządzeniu projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód dla regionu wodnego Wartywraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od 01.10.2015 r. do dnia 21.10.2015 r.pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ustnie do protokołu w godzinach od 8.00 do 15.00 sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy:

-        Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań;

-        Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań;

-        Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra;

-        Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań;

-        Zarządu Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz;

Projekt dokumentu poddawanego procedurze udziału społeczeństwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

-   projekt Rozporządzenia w sprawie Planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty

-   załącznik nr 1 do Rozporządzenia

-   załącznik nr 2 do Rozporządzenia

-   załącznik nr 3 do Rozporządzenia

 

-   prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Rozporządzenia

-   załącznik nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko

-   załącznik nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko

-   załącznik nr 3 do prognozy oddziaływania na środowisko

-   strona tytułowa do prognozy

 

 

Formularz składania uwag i wniosków w wersji elektronicznej został zamieszczony poniżej:

 

formularz składania uwag i wniosków (doc)

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 21.10.2015 r. nie będą rozpatrywane.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu Rozporządzenia w sprawie Planu utrzymania wód dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nr ZK.4120.9.2015.1556.1.MR z dnia 23.09.2015 r. (pdf)

 

Stanowiska właściwych organów:

 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

Głównego Inspektora Sanitarnego


 

 

Zapraszamy na Konferencję konsultacyjną w dniu 19.10.2015 r.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbędzie się w dniu 19.10.2015 r. w godzinach od 10.30 do 14.30 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. Szczegółowy harmonogram spotkań zamieszczono poniżej:

 

Harmonogram konferencji (PDF)

 

Udział w seminarium możliwy jest po wcześniejszym zarejestrowaniu uczestnika za pomocą niżej zamieszczonego formularza, który po wypełnieniu należy przesłać na adres:

Grontmij Polska Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 35,

60-164 Poznań

lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

bądź na numer fax +48 61 864 93 01

 

formularz zgłoszeniowy do udziału w Konferencji konsultacyjnej dot. projektu planu utrzymania wód w dniu 19.10.2015 r. (xlsx)

 

Więcej informacji nt. konferencji można uzyskać od przedstawicieli firmy Grontmij Polska Sp. z o.o. (tel. +48 61 864 93 30), realizującej na zlecenie RZGW w Poznaniu przedmiotową konferencję.