banerpopr

Program wodno-środowiskowy kraju, opracowywany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, stanowi jeden z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami wymienionych w art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.). Program określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w związku z czym podlega przeglądowi co 6 lat.

 

Zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, który został opublikowany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) , w rozdziale 7 zawiera podsumowanie obowiązującej aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK). We wspomnianym rozdziale przedstawiono katalog działań krajowych wraz z harmonogramem ich realizacji. Ponadto w tabeli nr 66 przedstawiono wykaz działań podstawowych, a w tabeli nr 67 wykaz działań uzupełniających, wskazanych do wdrożenia na obszarze dorzecza Odry i przypisanych do jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w podziale na kategorie:

  1. gospodarka komunalna,
  2. kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków),
  3. działania kontrolne,
  4. działania organizacyjno-prawne i edukacyjne,
  5. monitoring,
  6. rolnictwo,
  7. przemysł,
  8. rekultywacja.

 

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju składa się z części opisowej oraz 9 głównych załączników. Szczegółowy opis działań zarówno podstawowych, jak również uzupełniających wymaganych do realizacji podany jest w załączniku nr 9 do aPWŚK. Przedmiotowy załącznik stanowi bazę danych w postaci aplikacji MS Access, która jest zbiorem kart informacyjnych o poszczególnych jednolitych częściach wód. Każda karta zawiera szczegółowy opis zadań, w tym zakres rzeczowy zadania oraz termin realizacji. Dodatkowo na karcie wskazana jest jednostka odpowiedzialna za realizację działania np. gmina, właściciel, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, dyrektor RZGW itp.

 

Ostatecznie przyjęty aPWŚK wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

 


 

 

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju stanowiącego załącznik nr 35 do projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 czerwca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu "aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju" stanowiący załącznik nr 35 do projektu „aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

 

Dziękujemy Państwu za czynny udział w przedmiotowym procesie udziału społeczeństwa, który był prowadzony w okresie od 25 listopada 2014 r. do 22 czerwca 2015 r. Wszelkie uwagi i wnioski, które wpłynęły do RZGW w Poznaniu zostały przekazane celem ich analizy do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem kompetencyjnym do ich rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakończonych konsultacji społecznych projektu aPGW dostępne są na stronie internetowej: www.apgw.kzgw.gov.pl.

 

Realizacja działań wskazanych w projekcie aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju służy realizacji celów środowiskowych wskazanych w artykule 4 Dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektyw Wodnej) - tzw. „dobrego stanu/potencjału" jednolitych części wód w perspektywie roku 2015 (w uzasadnionych przypadkach 2021 r. lub 2027 r.).

 

 


 

Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju (od 05.01.2015 r. do 27.01.2015 r.) - ZAKOŃCZONE

 

Informuję, że w terminie od 05.01.2015 r. do 27.01.2015 r. w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej prowadzi konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju (aPWŚK).

 

Projekt aPWŚK oraz prognozę do dokumentu w wersji elektronicznej wraz z niezbędną dokumentacją można pobrać tutaj.

 

Dokumenty w wersji papierowej udostępniane są do wglądu w siedzibie:

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Wydział Panowania Gospodarowania Wodami

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

piętro VI, pok. 603

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

piętro I, pok. 109

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 Uwagi i wnioski mogą być zgłaszane:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- drogą pocztową, na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ aPWŚK”.

 

W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą” termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) w terminie dwóch dni od 27.01.2015 roku.

 - osobiście  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.