banerpopr

 

 Program wodno-środowiskowy kraju

 

Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) był jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w Polsce, stanowiącym realizację wymagań wskazanych w RDW w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) wskazuje, że plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera zestaw działań z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych wraz z jego podsumowaniem (art. 318), co bezpośrednio zastępuje konieczność opracowania odrębnego dokumentu jakim jest PWŚK. Ustawa Prawo wodne w art. 555 ust. 1 pkt 2 zachowuje ważność obowiązującej aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), która w rozdziale 7 zawiera podsumowanie działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK). Tym samym dokument ten jest obowiązujący do czasu opracowania i opublikowania II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, a więc do roku 2021.

Wskazane w aPWŚK działania podstawowe stanowią wypełnienie minimalnych wymogów i obejmują przede wszystkim działania, których obowiązek realizacji wynika z innych dyrektyw. Działania te ukierunkowane są głównie na zahamowanie presji oraz niepogarszanie stanu jednolitych części wód (JCW).

Wśród działań podstawowych w regionie wodnym Warty najliczniejszą grupę stanowią działania z kategorii gospodarka komunalna, ukierunkowane na zmniejszenie oddziaływania presji o tej samej nazwie. Działania te podzielone są na dwie grupy:

 • działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej, w której znajdują się działania polegające np. na: budowie nowych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków, budowie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, budowie kanalizacji, regularnym wywozie nieczystości płynnych;
 • realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, w której znajdują się działania polegające na: budowie, modernizacji lub rozbudowie oczyszczalni ścieków oraz na budowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnej.

Pozostałe działania podstawowe zebrano w kategoriach: działania kontrolne, działania organizacyjno- prawne i edukacyjne, przemysł, rolnictwo.

Z kolei działania uzupełniające, to wszelkie inne działania, które należy wdrożyć w przypadku, gdy działania podstawowe okażą się  niewystarczające do osiągnięcia docelowego stanu.

Działania uzupełniające w regionie wodnym Warty to np. :

 • działania organizacyjno-prawne i edukacyjne – wśród nich można wymienić jako przykłady: przegląd pozwoleń wodnoprawnych, analizę stanu zlewni, opracowanie dokumentacji wskazującej zasięg obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych dla jeziora Szarcz oraz jeziora Chłop, opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego wybranego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP);
 • kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków) - w ramach tej kategorii dla JCWP rzecznych występuje działanie: zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb;

Głównym celem Programu wodno-środowiskowego kraju jest wskazanie działań zmierzających do osiągnięcia lub utrzymania przez JCW celów środowiskowych – „dobrego stanu/potencjału wód”. Przedmiotowe działania powinny zostać ukierunkowane na zidentyfikowane presje wpływające na stan JCW, tak aby mogły minimalizować lub całkowicie ograniczać to oddziaływanie.

 

Zgodnie z art. 328 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne Wody Polskie, wojewodowie, marszałkowie województw, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, dyrektorzy urzędów morskich w zakresie swojej właściwości sporządzają roczne sprawozdania z realizacji działań zawartych w m.in. w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (a więc w Programie wodno-środowiskowym kraju zawierającym przedmiotowe działania podsumowane w rozdziale 7 aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry). Przedmiotowe sprawozdanie przekazywane jest w terminie do 28 lutego za rok poprzedni ministrowi właściwemu ds. gospodarki wodnej (obecnie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) zgodnie z zakresem informacji podanym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 2390).

 


 

Ankietyzacja w ramach pogłębionej analizy presji

 

W związku z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), która zawiera podsumowanie działań podstawowych i uzupełniających wyszczególnionych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu został zobligowany do działania pn.: pogłębiona analiza presji dla wskazanych w ww. dokumencie jednolitych części wód powierzchniowych w regionie wodnym Warty. Działanie to ma na celu ustalenie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód. 

Ankieta 1

Ankieta 2

 

 


Spotkania informacyjne dotyczące wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty.

 

W związku z realizacją kampanii informacyjnej dotyczącej wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty, informujemy o możliwości wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych. Celem spotkań jest przedstawienie zagadnień dotyczących aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju ze szczególnym uwzględnieniem działań na obszarze regionu wodnego Warty. W ramach realizacji I etapu zadania przewidziano 11 spotkań w tym 10 o charakterze lokalnym:

 

- 12.09.2017 r. w Wolsztynie – Wolsztyński Dom Kultury, ul. 5 Stycznia 20, 64-200 Wolsztyn;

- 13.09.2017 r. w Międzychodzie – Sala w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Marszałka Piłsudzkiego 2, 64-400 Międzychód;

- 18.09.2017 r. w Inowrocławiu – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4,  88-100 Inowrocław;

- 19.09.2017 r. w Nakle nad Notecią – Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4, 89-100 Nakło nad Notecią;

- 20.09.2017 r. w Pile – Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA, ul Okrzei 9, 64-920 Piła;

- 21.09.2017 r. w Poznaniu – Ogrodowa 12 Conference Center, ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań;

- 25.09.2017 r. w Szczecinku – Centrum Konferencyjne ZAMEK, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek;

- 26.09.2017 r. w Drawnie – Drawieński Ośrodek Kultury w Drawnie, ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno;

- 27.09.2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp., Obiekt: Przystań Sportów Wodnych, ul. Fabryczna 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski;

- 28.09.2017 r. w Jarocinie – Hotel JAROTA, ul Sportowa 6, 63-200 Jarocin;

 

oraz jedno spotkanie regionalne:

- 14.09.2017 r. w Poznaniu – Ogrodowa 12 Conference Center, ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań.

 

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem spotkań oraz sposobem zgłaszania udziału  dostępne są na stronie internetowej: www.apwsk.poznan.rzgw.gov.pl w zakładce spotkania informacyjne. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje na temat organizowanych spotkań, można uzyskać od przedstawiciela Fundacji WWN – realizującej niniejszy projekt na zlecenie RZGW w Poznaniu, Pani Mirosławy Rybczyńskiej-Szewczyk, pod nr tel. +48 602 194 061, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 


Działania informacyjne dotyczące wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty

W związku z opublikowaniem Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016, poz. 1967) oraz koniecznością realizacji działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód, wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), Dyrektor RZGW w Poznaniu prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do podmiotów wskazanych w aPWŚK do realizacji przedmiotowych działań.

 

Przygotowane zostały pakiety informacyjne w układzie gmin, powiatów i innych podmiotów instytucjonalnych wskazanych w aPWŚK do wykonania działań oraz ankiety pozwalające monitorować stan realizacji dokumentu. Dodatkowo we wrześniu 2017 r. organizowanych jest w różnych miastach regionu wodnego Warty (Drawnie, Gorzowie Wlkp., Inowrocławiu, Jarocinie, Międzychodzie, Nakle nad Notecią, Pile, Poznaniu, Szczecinku, Wolsztynie) 11 spotkań o charakterze otwartym, które stanowić będą platformę wymiany informacji nt. aPWŚK, działań wymaganych do osiągnięcie dobrego stanu wód oraz prowadzonej ankietyzacji.

 

Więcej informacji o realizowanym projekcie wraz z ww. materiałami w wersji elektronicznej oraz formularzami zgłoszeniowymi na spotkania informacyjne dostępnych jest na stronie internetowej www.apwsk.poznan.rzgw.gov.pl

 


Program wodno-środowiskowy kraju, opracowywany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, stanowi jeden z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami wymienionych w art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.). Program określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w związku z czym podlega przeglądowi co 6 lat.

 

Zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, który został opublikowany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) , w rozdziale 7 zawiera podsumowanie obowiązującej aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK). We wspomnianym rozdziale przedstawiono katalog działań krajowych wraz z harmonogramem ich realizacji. Ponadto w tabeli nr 66 przedstawiono wykaz działań podstawowych, a w tabeli nr 67 wykaz działań uzupełniających, wskazanych do wdrożenia na obszarze dorzecza Odry i przypisanych do jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w podziale na kategorie:

 1. gospodarka komunalna,
 2. kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków),
 3. działania kontrolne,
 4. działania organizacyjno-prawne i edukacyjne,
 5. monitoring,
 6. rolnictwo,
 7. przemysł,
 8. rekultywacja.

 

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju składa się z części opisowej oraz 9 głównych załączników. Szczegółowy opis działań zarówno podstawowych, jak również uzupełniających wymaganych do realizacji podany jest w załączniku nr 9 do aPWŚK. Przedmiotowy załącznik stanowi bazę danych w postaci aplikacji MS Access, która jest zbiorem kart informacyjnych o poszczególnych jednolitych częściach wód. Każda karta zawiera szczegółowy opis zadań, w tym zakres rzeczowy zadania oraz termin realizacji. Dodatkowo na karcie wskazana jest jednostka odpowiedzialna za realizację działania np. gmina, właściciel, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, dyrektor RZGW itp.

 

Ostatecznie przyjęty aPWŚK wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

 


 

 

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju stanowiącego załącznik nr 35 do projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 czerwca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu "aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju" stanowiący załącznik nr 35 do projektu „aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

 

Dziękujemy Państwu za czynny udział w przedmiotowym procesie udziału społeczeństwa, który był prowadzony w okresie od 25 listopada 2014 r. do 22 czerwca 2015 r. Wszelkie uwagi i wnioski, które wpłynęły do RZGW w Poznaniu zostały przekazane celem ich analizy do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem kompetencyjnym do ich rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakończonych konsultacji społecznych projektu aPGW dostępne są na stronie internetowej: www.apgw.kzgw.gov.pl.

 

Realizacja działań wskazanych w projekcie aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju służy realizacji celów środowiskowych wskazanych w artykule 4 Dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektyw Wodnej) - tzw. „dobrego stanu/potencjału" jednolitych części wód w perspektywie roku 2015 (w uzasadnionych przypadkach 2021 r. lub 2027 r.).

 

 


 

Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju (od 05.01.2015 r. do 27.01.2015 r.) - ZAKOŃCZONE

 

Informuję, że w terminie od 05.01.2015 r. do 27.01.2015 r. w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej prowadzi konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju (aPWŚK).

 

Projekt aPWŚK oraz prognozę do dokumentu w wersji elektronicznej wraz z niezbędną dokumentacją można pobrać tutaj.

 

Dokumenty w wersji papierowej udostępniane są do wglądu w siedzibie:

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Wydział Panowania Gospodarowania Wodami

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

piętro VI, pok. 603

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

piętro I, pok. 109

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 Uwagi i wnioski mogą być zgłaszane:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- drogą pocztową, na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ aPWŚK”.

 

W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą” termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) w terminie dwóch dni od 27.01.2015 roku.

 - osobiście  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.