banerpopr

Zakończenia procedury uzgodnienia projektu zmiany programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (OSN)

 

W dniu 18 czerwca 2013 r. zakończono procedurę uzgodnienia projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012. 3601). W ramach przedmiotowej procedury nie wniesiono uwag do zaproponowanych zmian.

 

W celu wypełnienia zapisów art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) w związku z § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych  na tablicy ogłoszeń urzędu zostało wywieszone zawiadomienie Dyrektora RZGW w Poznaniu o zmianie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programu działań, zamieszczono komunikat na stronie internetowej urzędu: www.poznan.rzgw.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Dodatkowo przeprowadzono wysyłkę informacyjno-uzgodnieniową do użytkowników gruntów rolnych, organizacji rolniczych, użytkowników wód, organizacji ekologicznych, właściwych organów administracji samorządowej oraz służb ochrony środowiska (w sumie 156 adresatów) znajdujących się na obszarach objętych OSN w województwie wielkopolskim.

 

W rezultacie przeprowadzonej procedurze uzgodnieniowej w terminie do dnia 18 czerwca 2013r., wpłynęły uwagi i opinie od 4 instytucji, które zamieściliśmy poniżej:

Tabelaryczne zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków w ramach procedury uzgadniania dot. zawiadomienia o projekcie zmian Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczychdoc

 

 Brak wniesienia uwag w terminie do 18 czerwca br. traktowany był jako przyjęcie bez uwag przedmiotowej zmiany Programu działań.

 

Dziękujemy wszystkim Państwu za zaangażowanie w ww. procedurę.

 


 

Uzgodnienia projektu zmiany programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (OSN) - termin wnoszenia uwag do 18.06.2013 r.

Informujemy, że zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) w związku z § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczął procedurę uzgodnienia projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany do rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012. 3601).

 

Przedmiotowa zmiana dotyczy Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 4 do programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych, zwanego dalej Programem działań, w zakresie odpowiednio: w Załączniku nr 1 zastąpienia użytego wyrazu "Pisklęta" określeniem "Kurki i kogutki do 18 tygodnia życia" oraz w Załączniku nr 4 dokonania w części tabeli "Trzoda chlewna" w pozycji "Warchlaki od 2 do 4 miesięcy życia" korekt trzech wartości liczbowych i w pozycji "Prosięta do 2 miesięcy życia" korekt 4 wartości liczbowych. Dodatkowo zmiany mają na celu ujednolicenie treści Programu działań z innymi programami obowiązującymi na terenie województwa wielkopolskiego, wprowadzonymi w drodze rozporządzeń dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Warszawie i Wrocławiu. Szczegółowe uzasadnienie dołączono do projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

 

pdfTreść projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wraz z uzasadnieniem (pdf)

pdfZawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o zmianie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

 

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem został wyłożony do wglądu również w sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu: Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań; Pionu Zasobów Wodnych - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do ww. projektu rozporządzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2013 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zasobów Wodnych, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Brak uwag i wniosków w ustalonym terminie zostanie uznany za przyjęcie bez uwag przedmiotowej zmiany Programu działań.

 


  

Zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu opracował program działań dla wyznaczonych w regionie wodnym Warty w części województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć (OSN).

Program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wprowadzany jest poprzez rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w drodze aktu prawa miejscowego, publikowanego we właściwym dzienniku urzędowym województwa.

Celem programu jest poprawa stanu wód i przywracanie określonych przepisami prawa standardów ich jakości. Określono w nim kierunki i zakres działań oraz konieczne środki zaradcze, umożliwiające zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzące z działalności rolniczej. Program działań wprowadza szereg środków zaradczych do obowiązkowego stosowania przez użytkowników rolnych np. przestrzeganie okresów, w których nie wolno stosować nawozów, przestrzeganie dawek i sposobów nawożenia oraz wskazuje sposoby właściwego użytkowania gruntów i magazynowania nawozów naturalnych.

 

Obecnie obowiązujący program działań:
- dla województwa wielkopolskiego w regionie wodnym Warty wprowadzony poprzez Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.08.2012 r. poz. 3601) - plik PDF.

- dla województwa kujawsko-pomorskiego w regionie wodnym Warty wprowadzony poprzez Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskie z dnia 07.05.2013 r. poz. 1856) - Plik PDF

 

 

 


 

31 lipca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostało opublikowane rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Przedmiotowa zmiana dotyczy Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 4 do programu działań.


Treść rozporządzenia: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2013/4767/akt.pdf