banerpopr

 

 

Zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, ze zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu opracowywał program działań dla wyznaczonych w regionie wodnym obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć (OSN). Program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wprowadzany był poprzez rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w drodze aktu prawa miejscowego, publikowanego we właściwych dziennikach urzędowych województw. Celem programu była poprawa stanu wód i przywracanie określonych przepisami prawa standardów ich jakości. Określano w nim kierunki i zakres działań oraz konieczne środki zaradcze, umożliwiające zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzące z działalności rolniczej. Program działań wprowadzał szereg środków zaradczych do obowiązkowego stosowania przez użytkowników rolnych np. przestrzeganie okresów, w których nie wolno stosować nawozów, przestrzeganie dawek i sposobów nawożenia oraz wskazuje sposoby właściwego użytkowania gruntów i magazynowania nawozów naturalnych.
 Na mocy ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne obowiązywał program działań:
- dla województwa wielkopolskiego w regionie wodnym Warty wprowadzony poprzez Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.08.2012 r. poz. 3601) plik PDF utracił moc, zmieniony Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 26 lipca 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.07.2013 r. poz. 4767) – plik PDFutracił moc,
- dla województwa kujawsko-pomorskiego w regionie wodnym Warty wprowadzony poprzez Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskie z dnia 07.05.2013 r. poz. 1856) - Plik PDF - utracił moc.
Obowiązujący program działań na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne.:
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm), zmienia m.in. sposób realizacji Dyrektywy Azotanowej w Polsce (art. 102-112). Obecnie nie są już wyznaczane wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone - OSN. Zgodnie z postanowieniami art. 104 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu, opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań. Zadanie opracowania Programu działań zostało powierzone ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, który realizuje to zadanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa. W dniu 12.07.2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.06.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1339), które weszło w życie od dnia 27 lipca 2018 r.
 
Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1339/1