banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamia o wszczęciu postepowania dotyczącego wniosku Auto Moto Złom Tomasz Pachołek Świba 63, 63-600 Kępno z 10.08.2018 r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej na działce ew. nr 283/1 obr. 0008 Świba, gmina Kępno, powiat kępiński, województwo wielkopolskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamia o wszczęciu postepowania dotyczącego wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Góra, w imieniu i na rzecz której działa Pan Paweł Wątroba, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe w km 57+320 rzeki Warty (kanał ulgi), obiektu mostowego polegające na likwidacji istniejącego mostu i wykonaniu nowego mostu kolejowego na linii nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski (km 72,209) w Gorzowie Wielkopolskim, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów wód opadowych lub roztopowych z powierzchni mostu do wód rzeki Warty (kanał ulgi) oraz wykonanie drenaży w przyczółkach mostu wraz z wylotami j.w. oraz pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – polegające na odprowadzaniu do wód - wód opadowych lub roztopowych z terenu mostu kolejowego do kanału ulgi rzeki Warty w Gorzowie Wielkopolskim.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamia o wszczęciu postepowania dotyczącego wniosku Gospodarstwa Rolno – Hodowlanego Rajmund Gąsiorek ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu WM3D (działka ewidencyjna nr 2, obręb 0320 Kawęczyn, gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie) oraz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wykonanym wylotem do rowu WM3D.

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 22.03.2018 r., znak: ZOP.4400.15.13.2017.MD wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji oraz zażaleniem na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 20.12.2017 r., znak: ZOP. 4400.15.2017.1800 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w zakresie wydania pozwolenia wodnoprawnego Miastu Radomsko reprezentowanego przez Pełnomocnika na szczególne korzystanie z wód, regulację koryta rzeki Radomki, wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociągów, a także na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz ustalenia linii brzegu na odcinkach rzeki Radomki dla przedsięwzięcia pn.: „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki”, Etap I, II i III rz. Radomka w km 3+073 – 11+845.

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak: PO.RUZ.421.13.4.2018.JD o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Edmunda Pestki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „EP,a” Edmund Pestka, obejmującego: I. wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwą dla środowiska wodnego (węglowodory ropopochodne), pochodzących ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej przy ul. Kobylińskiej 10a, 63-700 Krotoszyn, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rawickiej 41, 63-700 Krotoszyn, wydanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.09.2013 r., znak: DSR-II-1.7322.90.2013; II. udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przy ul. Kobylińskiej 10a w Krotoszynie, woj. wielkopolskie.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A., dotyczącego zmiany decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.01.2011 r., znak: DSR.VI.6213-169/10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gospodarstwa Rolnego Produkcja Drobiarska Norbert Pachura reprezentowanego przez Michała Szklarskiego, firma EKO-GLOBE, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych – ścieków z mycia odchowalni „na mokro”, zawierających substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Śremskich Wodociągów Sp. z o.o. pochodzących z terenu fermy drobiu.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją z dnia 07.12.2011 r., znak: DSR.VI.7322.111.2011 przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wprowadzanie dwoma wylotami „ścieków – wód opadowych lub roztopowych, powstających na terenie Amica Wronki S.A. do wód, tj. do rowu W-15 (cieku naturalnego) dopływu rzeki Warty”, zmienione decyzją z dnia 31.03.2014 r., znak: DSR-II-1.7322.165.2013 oraz decyzją z dnia 12.10.2016 r., znak: DSR-II-1.7322.118.2016.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy reprezentowanego przez Pełnomocnika dotyczącego: stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie za pomocą wylotu żelbetowego Ø 200 do rowu „D” ścieków o charakterze bytowo-gospodarczym powstających na terenie Jednostki Wojskowej Nr 1158 Kompleks Wojskowy Nr 6030 Łask – Teodory wydanego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 03.06.2008 r., znak: RO.VI. – MP – 62131/34-2/08, zgodnie z art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków z terenu kompleksu wojskowego w Teodorach, gm. Buczek do rowu „D” (ziemi).

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Miastu Radomsko reprezentowanego przez Pełnomocnika na szczególne korzystanie z wód, regulację koryta rzeki Radomki, wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociągów, a także na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz ustalenia linii brzegu na odcinkach rzeki Radomki dla przedsięwzięcia pn.: „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki” - etap I, II i III rz. Radomka w km 3+073 – 11+845.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku spółki Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi (działek o numerach ewidencyjnych 32/3, 32/6 i 63 obręb Polska Wieś) wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów oraz powierzchni utwardzonych zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w miejscowości Borówko, gmina Pobiedziska.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pani Karoliny Wągrowskiej – Ferma Drobiu Karolina Wągrowska Piegonisko-Wieś 56, 62-874 Brzeziny o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenie działki nr ewid. 259/3, obręb 0013 Piegonisko Wieś, gm. Brzeziny.

Informacja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu kompleksu wojskowego w Teodorach, gmina Buczek do rowu D oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 13.10.2014 r. nr ZOP-551-65/14-1200 MDB z dniem uzyskania nowego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego (sygnatura akt ZOP.4400.37.2017.38.VI.M.D-B)

Informacja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu kompleksu wojskowego w Teodorach, gmina Buczek do rowu R-A (A) oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego Marszalka Woj. Łódzkiego z dnia 15.09.2008 r. nr RO.VI-PŁ-62134/16-9/08 z dniem uzyskania nowego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego (sygnatura akt ZOP.4400.37.2017.35.V.M.D-B)

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miłosławskiej 8, 62-300 Września, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z działalności prowadzonej przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Zakładzie Września Oddział w Białężycach zlokalizowanym w Białężycach 100, 62-300 Września

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21 marca 2018 r., znak: PO.RUZ.421.36.4.2018.JD o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Henryka Siwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński, obejmującego: I. wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwą dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Studzieniec (działki o nr ewid. 304/2 i 303/4, obręb Studzieniec, gmina Rogoźno), do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością „AQUABELLIS” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lipowej 55, 64-610 Rogoźno, wydanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.09.2013 r., znak: DSR-II-1.7322.99.2013; II. udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Studzieniec, gm. Rogoźno, pow. obornicki, woj. wielkopolskie (działki o nr ewid. 304/2, 303/4 obręb 0017).

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu kompleksu wojskowego w Teodorach, gmina Buczek do rowu R-F oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego Marszalka Woj. Łódzkiego z dnia 28.10.2008 r. nr RO.VI-PŁ-62134/16-13/08 z dniem uzyskania nowego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego (ZOP.4400.37.2017.30.IV.M.D-B)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu kompleksu wojskowego w Teodorach, gmina Buczek do rowu B oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego Marszalka Woj. Łódzkiego z dnia 15.09.2008 r. nr RO.VI-PŁ-62134/16-10/08 z dniem uzyskania nowego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego (ZOP.4400.37.2017.22.II.M.D-B)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu kompleksu wojskowego w Teodorach, gmina Buczek do rowu R-E oraz wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego Marszalka Woj. Łódzkiego z dnia 15.09.2008 r. nr RO.VI-PŁ-62134/16-12/08 z dniem uzyskania nowego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego (ZOP.4400.37.2017.26.III.M.D-B)

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 08.03.2018 r., znak: PO.RUZ.421.97.6.2018.DG udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód powierzchniowych z rzeki Czarna Woda w km 26+070 oraz wprowadzanie ścieków innych do rzeki Czarna Woda w km 26+070 w ramach zadania „Budowa gazociągu Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi obejmującego etap I – gazociąg Lwówek – Krobia”

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu dotyczącego: 1) stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 09.12.2013 r., znak: DSR-II-1.7322.96.2013, zgodnie z art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1121); 2) wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych Obwodu Utrzymania Autostrady Żdżary do rowu (ziemi).

Informacja z dnia 02.03.2018 r.; znak: PO.RUZ.421.102.3.2018.DG dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 października 2015 r., znak: DSR-II-1.7322.121.2015, stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o. o., al. Marcinkowskiego 11, 61-8127 Poznań o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Suchy Las do rowu oraz do stawu stabilizującego (sygnatura akt: PO.RUZ.421.34.2018. M.D-B)

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 27.02.2018 r., znak: PO.RUZ.421.19.7.2018.KM podające do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego) informację do stron postępowania administracyjnego toczącego się z wniosku Spółki Autostrada Wielkopolska S.A., reprezentowanej przez Pełnomocnika, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w zakresie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych w zasięgu systemu odwadniającego autostradę A2 na odcinku od węzła Poznań Komorniki do węzła Poznań Krzesiny – od km 158+300 – 171+600; odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód przez wprowadzanie wód z drenażu odwadniającego autostradę A2 na odcinku od węzła Poznań Komorniki do węzła Poznań Krzesiny – od km 158+300 – 171+600 istniejącymi wylotami do: rzeki Warty, Strumienia Junikowskiego i Spławki. Przesłanką do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego w ww. zakresie jest tożsamość podmiotowa i przedmiotowa – Wnioskodawca posiada ważne do 15.05.2022 r. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odcinka autostrady A2 od km 158+300 do km 171+600 – decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSR-VI.7322.28.2012 z dnia 16.05.2012 r. Wody pochodzące z drenażu odwadniającego autostradę A2 na przedmiotowym odcinku są włączane w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane wspólnym wylotem do ww. odbiorników.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 21.11.2017 r. spółki AMICA S.A., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu AMICA S.A. do rowu W-15 (cieku naturalnego), dopływu Warty

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy reprezentowanego przez Pełnomocnika dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia w części (dot. poboru wód podziemnych poprzez studnię nr VI i VII) pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27.06.2008 r., znak: RO.VI. – MC – 62131/4/08, zgodnie z art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni VI i VII zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w Teodorach, gm. Buczek.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, Samorządowy Zakład Budżetowy Miasta Poznania, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wycinania roślinności z wód lub brzegu znajdujących się w zbiorniku wodnym Malta 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku przedsiębiorstwa Energo-Trans-Met Spółka jawna W. Ćwiek i Wspólnicy o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.02.2017 r., znak: DSR-II-1.7322.191.2016

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Szamiłow Sp. J. reprezentowanej przez Pełnomocnika, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu fermy norek w m. Rakowo.

 

%MCEPASTEBIN%