banerpopr

Region wodny Warty


 

Wydana w roku 2000 przez Parlament Unii Europejskiej Dyrektywa Ramowa ds. Wody, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), wyraźnie zróżnicowała pojęcie dorzecza i zlewni.

 

"Dorzecze" oznacza obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany przez system strumieni, rzek, jezior do morza poprzez pojedyncze ujście cieku, estuarium lub deltę.

 

"Zlewnia" oznacza obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany poprzez system strumieni, rzek i jezior, do określonego punktu w biegu cieku (zwykle do jeziora lub zbiegu rzek).

 

Wg powyższych definicji, dorzecze posiada Odra, natomiast Warta jest zlewnią Odry.

 

Na podstawie ustawy Prawo wodne (Dz.U. nr 115 z 2001 r poz. 1229 z późniejszymi zmianami) wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. nr 126 z 2006 r. poz. 878), w którym zlewnie poszczególnych rzek, przyporządkowano regionom wodnym. Zlewnia Warty przyporządkowana została do Regionu Wodnego Warty. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu działa na obszarze Regionu Wodnego Warty.

 

 

 

Pod względem administracyjnym , obszar zlewni Warty (Region Wodny Warty) jest związany terytorialnie z ośmioma województwami, 83 powiatami i 445 gminami (z których 317 w całości leży w granicach RZGW Poznań, a 128 częściowo).

 

W granicach Regionu Wodnego Warty leży 90% województwa wielkopolskiego, 50% łódzkiego, 38% lubuskiego, po ok. 25% zachodniopomorskiego, kujawsko - pomorskiego i śląskiego oraz w niewielkiej części województwa: opolskie - 8,76% i pomorskie - 4,60%.