banerpopr

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Warunki korzystania z wód zlewni w regionie wodnym Warty, zwane dalej Warunkami, ustalane są przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w drodze aktu prawa miejscowego publikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa.


Warunki korzystania z wód zlewni są, obok Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami i są ważnym instrumentem zarządzania zasobami wodnymi wspomagającym proces osiągania celów środowiskowych.


Dyrektor RZGW w Poznaniu przy opracowywaniu Warunków korzystania z wód zlewni kieruje się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki sporządzane są więc dla obszarów tych zlewni, dla których w wyniku ustaleń Planu, konieczne jest określenie bardziej szczegółowych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, w celu osiągniecie dobrego stanu wód, dlatego muszą zawierać:

  • szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych,
  • priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
  • ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
  • poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  • wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,
  • wykonywania nowych urządzeń wodnych.

 

Dla obszaru regionu wodnego Warty, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wskazał następujące zlewnie do opracowania warunków korzystania z wód 19 scalonych części wód powierzchniowych, które pogrupowano:

 

Zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo wodne przy ustalaniu Warunków Dyrektor RZGW w Poznaniu, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).