banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że deklaracje zgodności z celami środowiskowymi jednolitych części wód przedsięwzięć o wartości poniżej 50 milionów euro, wymagane od organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, wydawane są przez organy Wód Polskich tylko dla przedsięwzięć, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną.

 

W związku z art. 439 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) od 1 stycznia br. zmianie uległ sposób wydawania w/w deklaracji. Deklaracja, o której mowa w w/w artykule ustawy Prawo wodne, sporządzana jest wyłącznie po wydaniu oceny wodnoprawnej, która jest potwierdzeniem zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 tej ustawy.

Katalog inwestycji lub działań dla których wymagane jest uzyskanie oceny wodnoprawnej,  stanowiącej warunek wydania w/w deklaracji, zawiera art. 425 ustawy Prawo wodne.  Obejmuje on:

  1. korzystanie z usług wodnych;
  2. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  3. piętrzenie wody podziemnej;
  4. rekultywacja wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
  5. wprowadzanie do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  6. wykonanie urządzeń wodnych;
  7. regulacja wód, zabudowa potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
  8. zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
  9. roboty i obiekty budowlane mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
  10. działania, o których mowa w  227 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

W związku z powyższym sporządzenie deklaracji jest możliwe jedynie dla inwestycji lub działań wymienionych w w/w katalogu, dla których jednocześnie wydano ocenę wodnoprawną. Wobec braku łącznego spełnienia obu powyższych formalnych przesłanek wydanie deklaracji nie jest możliwe.

Sporządzeniu deklaracji zgodności nie podlegają także, zgodnie z art.428 ustawy Prawo wodne, inwestycje lub działania, zaliczane do  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których ocenę  wodnoprawną zastępuje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  decyzja, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko – o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsięwzięcia  przeprowadzana. Decyzje te, zastępujące oceny wodnoprawne, z założenia muszą w sposób jednoznaczny i wystarczający potwierdzać zgodność  przedsięwzięć z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód lub w przypadku braku takiej zgodności uzasadniać ich realizację zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, transponowanymi do ustawy Prawo wodne w art. 68.

W przypadku konieczności uzyskania deklaracji dla przedsięwzięć lub działań kwalifikujących się, zgodnie z w/w art. 425 ustawy Prawo wodne do uzyskania oceny wodnoprawnej, to zgodnie z art. 426 i 427 ustawy Prawo wodne wniosek o deklarację należy zastąpić wnioskiem o wydanie takiej oceny, w następstwie której organ właściwy do jej wydania sporządzi także deklarację.

Wnioski o wydanie oceny wodnoprawnej i konsekwentnie deklaracji zgodności, zgodnie z art. 397 ust. 5 ustawy Prawo wodne w regionie wodnym Warty należy kierować do kompetentnego merytorycznie i miejscowo organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych tj.:

-     Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - w przypadku przedsięwzięć lub działań określonych w art. 425, w zakresie wynikającym z art. 397 ust. 3 pkt 1 ppkt a i c ustawy Prawo wodne (z wyłączeniem przedsięwzięć
i działań, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępująca ocenę wodnoprawną),

-     dyrektora właściwego miejscowo Zarządu Zlewni (w Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Kole, Poznaniu lub Sieradzu) – we wszystkich pozostałych przypadkach przedsięwzięć lub działań określonych w art. 425  ustawy Prawo wodne (z wyłączeniem przedsięwzięć i działań, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępująca ocenę wodnoprawną).

Wnioski o wydanie oceny wodnoprawnej a w konsekwencji także deklaracji zgodności dla przedsięwzięć podlegających obowiązkowi ich uzyskania należy składać, zgodnie z art. 397 ust. 6 ustawy Prawo wodne, w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej.

Lokalizacja i adresy właściwych miejscowo zarządów zlewni i nadzorów wodnych w regionie wodnym Warty znajdują się na stronie internetowej RZGW w Poznaniu (poznan.rzgw.gov.pl) w zakładce „Aktualności”