banerpopr

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 7 listopada br. zorganizował konferencję pt. „Planowane działania inwestycyjne w Regionie Wodnym Warty”.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Wojciech Skowyrski Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Poznaniu i Łodzi, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Zielonej Górze. Świat nauki był reprezentowany przez przedstawicieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studenci Uczelni, zapewne przyszłe kadry Wód Polskich również przybyli na Konferencję.

Konferencję rozpoczął Roman Strzelczyk Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (PGW WP RZGW w Poznaniu), witając przybyłych Gości. Dyrektor PGW WP RZGW w Poznaniu przedstawił powstałą dnia 1 stycznia 2018 r. jednostkę Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jego strukturę organizacyjną, zakres i obszar działania i najważniejsze kompetencje.

Następnie Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich omówił potrzebę realizacji inwestycji, wielofunkcyjność infrastruktury gospodarki wodnej, wskazał, że Wody Polskie jako jeden gospodarz wód śródlądowych w sposób kompleksowy planują inwestycje w gospodarce wodnej, mając na uwadze hierarchię potrzeb oraz realizację wielu funkcji tych zadań. Prezes Wód Polskich podkreślił, że inwestycje będą realizowane zgodnie z Programem planowanych inwestycji w gospodarce wodnej. Odniósł się również do aktualnie opracowywanego dokumentu Planu przeciwdziałania skutkom suszy dla dorzeczy oraz potrzeby opracowywania dokumentu pn. Plan Rozwoju Retencji.

 

Zgodnie z agendą konferencji prezentację nt. „ Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych na terenie PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu” przedstawiła Jagoda Andrzejewska Dyrektor PGW WP Zarządu Zlewni w Poznaniu. Pani J. Andrzejewska omówiła projekt Rewitalizacji ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań) wykonywany we współpartnerstwie z miastem Poznań oraz pozostałe inwestycje:

 1. Zbiornik Laskownica gm. Gołańcz, pow. wągrowiecki,

 2. Zbiornik Tulce, gm. Kleszczewo, pow. poznański,

 3. Odbudowa rzeki Samy, pow. szamotulski, obornicki.

Budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie oraz inwestycje na terenie PGW WP Zarządu Zlewni w Kaliszu” były tematem prezentacji Anny Mareckiej Dyrektora PGW WP Zarządu Zlewni w Kaliszu. Dyrektor ZZ w Kaliszu przedstawiła informacje dot. przygotowania do realizacji zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna na rz. Prośnie, celu budowy, zakresu rzeczowego, umocowania planistycznego, uzyskanych decyzji administracyjnych oraz zaawansowania wykupu gruntów pod zalew. W drugiej części prezentacji omówiła nw. zadanie inwestycyjne:

1. Odbudowa wału prawostronnego rzeki Prosny gm. Gizałki,

2. Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Prosny na odcinku 756 m. gm. Gizałki,

3. Odbudowa progu wodnego Piwonice km 69+925 rzeki Prosny.

Kolejną prezentację pt.”Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Częstochowy” przedstawił Grzegorz Szewczyk Dyrektor PGW WP Zarządu Zlewni w Sieradzu podkreślając informacje dot. podjętych i planowanych do realizacji działań inwestycyjnych (przeciwpowodziowych) związanych z kompleksowym zabezpieczeniem miasta Częstochowy, tj.:

 1. Znaczenie „Zbiornika Poraj” w ochronie przeciwpowodziowej,

 2. Wały przeciwpowodziowe na terenie i w rejonie miasta Częstochowa Rzeka Warta – wał prawy,

 3. Wały przeciwpowodziowe na terenie i w rejonie miasta Częstochowa Rzeka Warta – wał lewy,

 4. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie,

 5. Wały przeciwpowodziowe na terenie i w rejonie miasta Częstochowa Kanał Kucelinka.

Działania inwestycyjne na terenie PGW WP Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.omawiała Anna Woćko Kierownik działu inwestycji PGW WP Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp, przedstawiając kolejno informacje nt. przepompowni Chyrzyno i Skwierzynka, a także poniższych inwestycji:

 1. Warniki – Witnica II – rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km wału 16+900 do 11+900,

 2. Zbiornik Kamieniec, gm. Kamieniec,

 3. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III Odcinek III c Gorzów Wlkp. – Borek w km rz. Warty 62+500 – 76+500.

Końcową prezentację nt. „Inwestycje przeciwpowodziowe na terenie PGW WP Zarządu Zlewni w Kole” przedstawił Jan Bartczak Dyrektor PGW WP Zarządu Zlewni w Kole omawiając podjęte i planowane działania inwestycyjne (przeciwpowodziowe) na terenie PGW WP ZZ w Kole.

 1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Rumin, gm. Stare Miasto,

 2. Modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na Polderze Rumin, gm. Stare Miasto,

 3. Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry,

 4. Odprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty, gm. Rzgów,

 5. Kanał Ślesiński – pow. koniński

 6. Rzeka Rgilewka w km 3+100do 32+800 - Etap II odbudowa koryta rzeki Rgilewki od km 9+000 do 32+800 gm. Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, pow. Koło.

   W części dyskusyjnej uczestnicy konferencji potwierdzili potrzebę realizacji ww. inwestycji służących ochronie przeciwpowodziowej.

  Ostatnim punktem konferencji było zwiedzanie ekspozycji Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego dot. początków Państwa Polskiego.

 

 logotypy

 

DSC 0110

 

DSC 0128

Od strony prawej: Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich, Roman Strzelczyk Zastępca Dyrektora PGW WP RZGW w Poznaniu, Grażyna Husak-Górna Zastępca Dyrektora PGW WP RZGW w Poznaniu

 

 DSC 0139

 

 

DSC 0187