banerpopr

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu do 14 grudnia 2018 r., realizuje roboty w ramach zadania pn. Zbiornik Wodny Jeziorsko – rewitalizacja ekranu zapory czołowej zbiornika. Etap 1 – „Wymiana 12 sztuk uszkodzonych płyt na nowe w technologii na mokro oraz naprawa rysy na prawym skrzydełku wlotu do elektrowni wodnej”

Zbiornik wodny Jeziorsko zlokalizowany jest w środkowym biegu rzeki Warty, na granicy województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Jednym z podstawowych obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego  „Jeziorsko” jest zapora czołowa, która znajduje się w km 489,350 rzeki Warty.

 

Jest to zapora ziemna jednorodna wykonana z piasków średnioziarnistych z żelbetowym ekranem skarpowym.

Podstawowe parametry zapory:

- długość                                             - 2730,0 m

- maksymalna wysokość                     - 12,0 m

- szerokość korony                              - 12,0 m

- nachylenie skarpy odwodnej             - 1:3

- nachylenie skarpy odpowietrznej       - 1:2,5

- rzędna korony                                     - 124,50 m npm

Na koronie zapory znajduje się droga wojewódzka (nr 478) o nawierzchni bitumicznej. Skarpa odwodna zapory ubezpieczona jest płytami żelbetowymi wylewanymi na mokro grubości 15 cm na chudym betonie gr. 10 cm, szerokości 6,0 m i długości 12,0 m zakończonych na koronie zapory parapetem odbojowym. Dylatacje między płytami uszczelnione taśmą PVC i masą bitumiczną.

 

Po około 30 letnim okresie eksploatacji obiekt zapory czołowej wykazuje typowe dla takiego okresu użytkowania uszkodzenia, wymagające wykonania kompleksowego remontu. W ramach zamierzonego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie w istniejącym obiekcie typowych prac remontowych, tj. robót budowlanych wykraczających poza bieżącą konserwację, polegających na odtwarzaniu stanu pierwotnego (przy dopuszczeniu zastosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) i mających za zadanie przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) w celu zapewnienia w przyszłości prawidłowego funkcjonowania i niezawodności oraz poprawy estetyki obiektu a także jego otoczenia. W wyniku remontu nie zmienią się podstawowe parametry techniczne obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu.

Poniżej dokumentacja fotograficzna dot. realizacji robót na ekranie zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko.

 

 20181113 100748

 Ekran zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko.

 

20181113 100910 Pano

 Widok ekranu zapory czołowej wraz ze zbiornikiem wodnym Jeziorsko.

 

IMG 20181113 100039

 

 

Wartość robót wynosi : 734.119,90 zł.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w szczególności wykonywane jest:

  • wymiana 12 sztuk płyt na nowe,
  • oczyszczenie wszystkich płyt ekranu np. strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z mchów, glonów i porostów i zabezpieczenie ich preparatem likwidującym biologiczne skażenie podłoża,
  • zabezpieczenie popękanych płyt,
  • reprofilacje krawędzi płyt poprzez naniesienie kolejnych specjalistycznych warstw zapraw cementowych przywracających uszkodzonym elementom ich pierwotny kształt i nośność,
  • wymiana wszystkich dylatacji pomiędzy płytami ekranu,
  • naprawa schodów betonowych znajdujących się na skarpie odwodnej,
  • likwidacja pęknięć występujących przy skrzydłach wlotu do elektrowni.