banerpopr

17 grudnia 2018 r. przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Roman Strzelczyk - Zastępca Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczestniczył w podpisaniu umowy o dofinansowanie z WRPO 2014–2020 projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych” Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja”, dot. projektu: „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)”.

Beneficjentem udzielanego wsparcia jest Miasto Poznań natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest Partnerem Projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie, które zostało zawarte pomiędzy Miastem Poznań a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy o partnerstwie z dnia 28.02.2018r. W wyniku wspólnej realizacji projektu osiągnięte rezultaty mają odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez obydwie ze stron, tj. spełniać założone cele związane z poprawą gospodarki wodnej w centrum Miasta Poznania i jednocześnie odpowiadać na potrzeby jego mieszkańców.

Realizacja I etapu rewitalizacji brzegów rzeki Warty obejmie przebudowę ubezpieczeń betonowych skarp lewego i prawego brzegu rzeki na długości około 2,5 km od mostu Przemysła I do rozwidlenia Warty za mostem św. Rocha.