banerpopr

Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług

Organ regulacyjny rozstrzyga na wniosek strony sprawy sporne dotyczące:

1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:

1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

2) przywrócenia dostawy wody,

3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego,

4) przyłączenia do sieci.

Organ regulacyjny rozstrzyga spór w drodze decyzji administracyjnej. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Katalog kwestii spornych rozstrzyganych przez organ regulacyjny jest katalogiem zamkniętym.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego, uchwalanym przez Radę Gminy. Określa on prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4) warunki przyłączania do sieci,

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza,

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

Procedura postępowania z projektem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje i przedstawia radzie gminy projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rada Gminy w ciągu dwóch miesięcy, na podstawie opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Z uwagi na fakt, że uchwała jest podstawową formą wypowiadania się, wyrażania woli i prezentowania merytorycznego stanowiska organu stanowiącego gminy, przekazanie projektu regulaminu następuje poprzez przedłożenie uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu do zaopiniowania.

Następnie organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje opinię (bez wskazywania na jej rodzaj/charakter – pozytywna czy negatywna), w drodze postanowienia, w terminie:

  • 3 miesięcy od dnia przekazania projektu regulaminu organowi regulacyjnemu (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy zmieniającej) – w odniesieniu do pierwszego złożonego kompletnego projektu;
  • 1 miesiąca od dnia przekazania projektu regulaminu organowi regulacyjnemu – w odniesieniu do każdorazowej zmiany projektu regulaminu (w drodze uchwały, po rozstrzygnięciu nadzorczym).

Opinia ta nie ma charakteru wiążącego.

Po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, Rada Gminy uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, bez konieczności ponownego przekazywania do zaopiniowania projektu regulaminu uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie wydanej opinii, a następnie przekazuje Wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z opinią organu regulacyjnego.

Punkt informacyjny dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) powstał punkt informacyjny dla odbiorców usług z obszaru działania gmin właściwych miejscowo dla Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wszelkie informacje dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków można uzyskać pod numerem telefonu – (61) 856-77-74.

Kontakt pod wskazany powyżej numer telefonu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Pytania kierowane do punktu informacyjnego można też przesyłać:

  1. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pocztą na adres: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, z dopiskiem Punkt informacyjny dla odbiorców usług dostaw wody i odprowadzania ścieków

Poniżej w załączeniu Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (poz. 510).

Rozporządzenie poz. 510

 

 

 

 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2019

1)

z dnia 15 maja 2018 r. ( M.P. z 2018 r. poz. 521)

 

Na podstawie art. 24d ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się, że stawka opłaty za wydanie przez organ regulacyjny decyzji zatwierdzającej taryfę w roku 2019 wynosi 510 zł.

 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

 

 

 

W 2018 r. wpłynęło 301 wniosków taryfowych:

- dotyczących wody i ścieków: 201 wniosków

- dotyczących samej wody: 54 wnioski

- dotyczących samych ścieków: 46 wniosków

Wydano:

- 29 decyzji negatywnych (po złożeniu poprawionego wniosku wraz z elementami wskazanymi w decyzji negatywnej wydano decyzje pozytywne);

- 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie;

- od 2 decyzji odwołano się do Prezesa PGW WP;