Drukuj

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego, uchwalanym przez Radę Gminy. Określa on prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4) warunki przyłączania do sieci,

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza,

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

Procedura postępowania z projektem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje i przedstawia radzie gminy projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rada Gminy w ciągu dwóch miesięcy, na podstawie opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Z uwagi na fakt, że uchwała jest podstawową formą wypowiadania się, wyrażania woli i prezentowania merytorycznego stanowiska organu stanowiącego gminy, przekazanie projektu regulaminu następuje poprzez przedłożenie uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu do zaopiniowania.

Następnie organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje opinię (bez wskazywania na jej rodzaj/charakter – pozytywna czy negatywna), w drodze postanowienia, w terminie:

Opinia ta nie ma charakteru wiążącego.

Po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, Rada Gminy uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, bez konieczności ponownego przekazywania do zaopiniowania projektu regulaminu uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie wydanej opinii, a następnie przekazuje Wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z opinią organu regulacyjnego.