banerpopr

Informujemy, że w dniu 27 maja br. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (M.P. 2011, nr 40, poz. 451) opublikowano Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry. Jest on jednym z dziesięciu Planów opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dla obszarów dorzeczy w Polsce. Zakres rzeczowy Planów określono w art. 114 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 , z późn. zm.).

1 lipca 2011 r. rusza konkurs "Powódź 2010 r. - ogrom żywiołu", organizowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Do udziału zapraszamy wszystkie osoby, które sfotografowały lub sfilmowały powódź w 2010 r. Prace konkursowe można przesyłać do 30 września 2011 r. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: "Najlepsze Zdjęcie", "Najlepszy Fotoreportaż" oraz "Najlepszy Film". W każdej z kategorii przyznawane będą nagrody dla pierwszych trzech miejsc.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 32 poz. 159) z dniem 31 grudnia 2012 r. wygasają strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r.

W dniu 18 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 32 poz. 159), której zapisy stanowią transpozycję do polskiego systemu prawnego postanowień Dyrektywy 2007/60/WE tzw. Dyrektywy Powodziowej oraz uzupełniają transpozycję Dyrektywy 2000/60/WE tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Informujemy o zatwierdzeniu w dniu 22 lutego 2011 r. przez Radę Ministrów Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Jarftu, Świeżej, Pregoły, Niemna, Dunaju, Dniestru, Łaby, Ücker.

 

Z uwagi na realizację zadania: "Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,0 - 32,0 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko - udrożnieniowe", w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.10 2013 r. należy liczyć się z utrudnieniami i ograniczeniami żeglugi na kanale, związanymi z realizacją robót i wyłączaniem ww. śluz z eksploatacji. Harmonogram robót przewiduje remont śluzy Morzysław w 2011 r., śluz Pątnów i Gawrony w 2012 r. i śluzy Koszewo w 2013 r.

KZGW rozpoczyna kampanię promocyjno - informacyjną "Wiedzieć więcej o wodzie" mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami.

Informujemy o opublikowaniu przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracowania pn. "Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce".