banerpopr

 

z dnia 15 maja 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 521)

Obwieszczenie

 

W dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. 

Więcej informacji na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

 

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

W dniu 12 lipca br. Urząd Miasta Poznania zorganizował konferencję prasową dotyczącą promocji zadania „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)”.

W konferencji uczestniczyli m.in.: prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Grzegorz Kamiński oraz Grażyna Husak-Górna zastępca dyrektora ds. usług wodnych PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dniu 9 lipca 2018 r. przed Urzędem Miasta w Łodzi odbyła się konferencja prasowa dotycząca zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łódź na okres 3 lat. 

Informujemy iż opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej należy przekazywać na konto bankowe PGW Wody Polskie Nr 16 1130 1017 0020 1510 6720 0153

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako współorganizator wydarzenia wystawiło stoisko edukacyjne podczas X Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego w Pobiedziskach w dniu 19 maja br. zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska.

 

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest współorganizatorem Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2018, który odbędzie się w dniu 19 maja 2018 r.   Jest to otwarta dla wszystkich, ogólnopolska impreza, organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz innymi współorganizatorami.

W dniu 16 kwietnia br. w siedzibie PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pani Magdalena Żmuda Dyrektor RZGW w Poznaniu wręczyła powołania dla 34 Kierowników Nadzorów Wodnych z terenu działania RZGW w Poznaniu.