banerpopr

 

Dla ułatwienia przygotowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacje wniosków o zatwierdzenie taryf, udostępniamy na naszej stronie wersje edytowalne wzorów tabel, które stanowią załączniki do wniosku taryfowego oraz samego wniosku. Wzory te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Publikujemy również instrukcję dotyczącą wypełnienia Tabeli I.

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisał rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Akt wpłynął do Rządowego Centrum Legislacji i oczekuje na ogłoszenie.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie uregulowania przez marszałków województw i starostów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, na które czeka część podległych mu pracowników.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że deklaracje zgodności z celami środowiskowymi jednolitych części wód przedsięwzięć o wartości poniżej 50 milionów euro, wymagane od organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, wydawane są przez organy Wód Polskich tylko dla przedsięwzięć, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał (17 stycznia) Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa oraz Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ Jerzy Materna. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy Prezesa Wód Polskich Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Andrzej Kulon.

Informacja w sprawie właściwości organów PGW WP w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (po 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne oraz zmian ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne informujemy, że PGW Wody Polskie wstąpiły z mocy ustawy w zawarte przez Prezesa KZGW, regionalne zarządy gospodarki wodnej, marszałków województw lub samorządowe jednostki organizacyjne (zarządy melioracji) umowy dotyczące:

- użytkowania lub użyczenia gruntów pokrytych wodami (zawarte w trybie art. 20 ustawy Prawo wodne z 2001 r.)
- dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości (zawartych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Zgodnie z informacją zawartą w pismach Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wezwania gmin do uzupełnienia/weryfikacji sprawozdania z KPOŚK za rok 2017, uprzejmie informuję, że PGW WP Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, dokonał ostatecznej weryfikacji przekazanych przez poszczególnych dyrektorów RZGW WP sprawozdań opracowanych na podstawie formularzy wypełnionych i skorygowanych przez gminy.

W wyniku ww. weryfikacji wskazano w skali regionu wodnego Warty 242 sztuki danych (pojedynczych komórek w sprawozdaniach), które wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia ze strony gminy.

Wyselekcjonowany plik (.xls) pn. „Zestawienie gmin KPOŚK2017_II weryfikacja_15.05.2018 r.” zawierający przedmiotowe dane w tabelarycznym układzie poszczególnych aglomeracji z regionu wodnego Warty (Tabela 1 Zestawienie zweryfikowanych ankiet sprawozdawczych z realizacji KPOŚK w 2017 r. w regionie wodnym Warty wymagających korekty lub wyjaśnienia ze strony gmin wg stanu na dzień 15 maja 2018 r.), co do których konieczne jest wyjaśnienie, zamieszczono poniżej:

Zestawienie gmin KPOŚK2017_II weryfikacja_15.05.2018 r. (.xls)

 

Dodatkowo poniżej zamieszczono tabelaryczne zestawienie sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2017, po przeprowadzonej weryfikacji, zawierające wszystkie aglomeracje z obszaru regionu wodnego Warty:

Zbiorcze zestawienie aglomeracji z regionu wodnego Warty_po weryfikacji (.xls)

 

 


W związku z prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.), analizą sprawozdań gmin wiodących z obszaru regionu wodnego Warty, w zakresie z realizacji KPOŚK za rok 2017, poniżej zamieszczono tabelaryczne zestawienie zawierające następujące informacje:

- nazwy i id aglomeracji, które przekazały sprawozdania,

- nazwy aglomeracji, do których wysłano wezwanie o uzupełnienie, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy Prawo wodne,

- nazwy aglomeracji, do których wysłano wezwanie w sprawie uzupełnienia sprawozdań i uzyskano wyjaśnienia,

- nazwy aglomeracji, do których wysłano wezwanie o uzupełnienie i nie uzyskano wyjaśnienia,

- nazwy aglomeracji, które nie przekazały sprawozdań.

Zestawienie aglomeracji – sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2017 (.xls)


W związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. podmiotu odpowiedzialnego za analizę sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz terminów ich przygotowania (art. 89 ust. 1 oraz art. 240 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566)), informujemy o konieczności wypełnienia ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK za rok 2017 oraz przesłania jej w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na płycie CD do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 31 stycznia 2018 r. oraz drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich Mariusz Gajda 3 stycznia powołał dyrektorów 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, ich zastępców oraz dyrektorów departamentów w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Nowo powołani dyrektorzy jednostek organizacyjnych Wód Polskich odebrali nominacje podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu została Magdalena Żmuda, Zastępcą dyrektora RZGW w Poznaniu został Roman Strzelczyk.

Iwona Koza, Robert Kęsy oraz Mateusz Balcerowicz zostali 2 stycznia powołani przez Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko na stanowiska Zastępców Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Akty powołujące do pełnienia tych funkcji wręczył im pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusz Gajda. Wody Polskie są głównym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wodą w Polsce, powstały 1 stycznia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.