banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jako organ administracji rządowej niezespolonej, w przypadkach określonych w ustawie Prawo wodne, wydaje rozporządzenia mające charakter aktów prawa miejscowego. Rozporządzenia podlegają kontroli w trybie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej /Dz.U. z 2009 r. Nr 222 poz. 1754/. Rozporządzenia są publikowane we właściwym terytorialnie dzienniku urzędowym województwa.

 

Dyrektor RZGW wydaje następujące akty prawa miejscowego:

 • na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy Prawo wodne rozporządzenia określające wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć tzw. OSN,
 • na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy Prawo wodne rozporządzenia wprowadzające programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
 • na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Prawo wodne rozporządzenia ustanawiające strefy ochronne ujęć wody,
 • na podstawie art. 60 ustawy Prawo wodne rozporządzenia ustanawiające obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych (na podstawie zapisów planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza),
 • na podstawie art. 120 ustawy Prawo wodne rozporządzenia wprowadzające warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni
 • na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym rozporządzenia ustanawiające obwody rybackie.

 

Rozporządzenia wydawane przez dyrektora RZGW w Poznaniu dostępne w BIP


W trybie obowiązujących przepisów prawa Dyrektor RZGW wydaje decyzje administracyjne:

 • w drodze decyzji, na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. a, c Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne z mocy art. 88 l. ust. 2 oraz art. 40 ust. 3 ustawy Prawo wodne, zwolnienia od zakazów określonych w Art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, tj. lokalizowania, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania oraz zwolnienia od zakazów określonych w Art. 88 l. ust. 1 ustawy Prawo wodne, dotyczących wykonywania, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe
 • na podstawie Art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienia dotyczące uzgodnienia projektu mpzp gminy, miasta w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
 • na podstawie Art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Art. 41 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienia dotyczące uzgodnienia projektu mpzp województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
 • na podstawie art. Art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Art. 53 ust. 4 pkt 11 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienia dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest Marszałek Województwa lub Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • na podstawie Art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowienia dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest Marszałek Województwa lub Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • na podstawie art. 140 ust. 2a pozwolenia wodnoprawne wymagane dla przedsięwzięć, w przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych dotyczące tych przedsięwzięć, w całości lub w części odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
 • decyzje administracyjne związane z pełnieniem funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starostów realizujących zadania, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy Prawo wodne.