banerpopr

Plany gospodarowania wodami

 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami. Projekt planu opracowywany jest przez Wody Polskie (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) dla 9 obszarów dorzeczy: Odry, Wisły, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły oraz Świeżej. Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) projekt planu jest poddawany pod obligatoryjne konsultacje ze społeczeństwem, które prowadzone są przez okres 6-miesięcy przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, obecnie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Plan jest podsumowaniem każdego z 6 letnich cyklów planistycznych wymaganych Dyrektywą 2000/60/WE tzw. Ramową Dyrektywą Wodną (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 2021-2027) i stanowić powinien podstawę podejmowania wszelkich decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Zawiera elementy wymienione w art. 318 ustawy Prawo wodne w tym m.in.:

 • ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący wykaz jednolitych części wód powierzchniowych, wraz z podaniem ich typów i ustalonych warunków referencyjnych oraz wykaz jednolitych części wód podziemnych,
 • podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
 • rejestr wykazów obszarów chronionych wraz z ich graficznym przedstawieniem,
 • mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych,
 • ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych,
 • podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód,
 • podsumowanie działań z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych (w stosunku do obowiązującej aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – Dz. U. z 2016 r. poz. 1967, działania te zawarte są w programie wodno-środowiskowym kraju).

 

Zgodnie z właściwością terytorialną PGW WP RZGW w Poznaniu wspomaga PGW WP KZGW w opracowaniu oraz aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Pierwszy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został opublikowany w 2011 roku w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" nr 40 poz. 451.

 

Obowiązujący obecnie zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW) został zatwierdzony przez Radę Ministrów i opublikowany w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowani wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

 

 

II aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostanie opracowana w roku 2021 przez Wody Polskie (KZGW) i przyjęta, zgodnie z art. 321 ustawy Prawo wodne, w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

 

więcej informacji...

 

 


 

 

Spełniając postulaty użytkowników zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu sporządził wizualizację Jednolitych Części Wód (JCW) przynależnych do regionu wodnego Warty. Informacje o JCW przedstawione zostały w nawiązaniu do jednostek podziału administracyjnego, tak więc znajomość nazwy określonej jednostki podziału administracyjnego (np. gminy) pozwala w pierwszej kolejności zidentyfikować, które z Jednolitych Części Wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych oraz podziemnych znajdują się na jej terenie.

 

Mapy jednolitych części wód.

 


Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 czerwca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące pierwszej „aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

 

Dziękujemy Państwu za czynny udział w przedmiotowym procesie udziału społeczeństwa, który był prowadzony w okresie od 25 listopada 2014 r. do 22 czerwca 2015 r. w sposób skoordynowany z konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty. Wszelkie uwagi i wnioski, które wpłynęły do RZGW w Poznaniu zostały przekazane celem ich analizy do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem kompetencyjnym do ich rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakończonych konsultacji społecznych projektu aPGW dostępne są na stronie internetowej: www.apgw.kzgw.gov.pl.


 

Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (od 30.03.2015 r. do 20.04.2015 r.)

 

Informuję, że w terminie od 30.03.2015 r. do 20.04.2015 r. w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej prowadzi konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW).

 

Projekt prognozy wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

 

Dokumenty w wersji papierowej udostępniane są do wglądu w siedzibie:

 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Wydział Panowania Gospodarowania Wodami

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

piętro VI, pok. 603

 

 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

piętro I, pok. 109

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Uwagi i wnioski mogą być zgłaszane:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez formularz elektroniczny

- drogą pocztową, na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dopiskiem „konsultacje społeczne SOOŚ aPGW”.

 

W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych „pocztą” termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (KZGW) w terminie dwóch dni od 20.04.2015 roku.

 - osobiście  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Więcej informacji…

 


 

Przedłużony termin konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (25.11.2014 r. – 22.06.2015 r.)

 

W związku z koniecznością uwzględnienia wyników prac prowadzonych w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym modyfikacji uległy projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Ücker, Łaby, Dunaju, Dniestru, Niemna, Pregoły, Świeżej i Jarft upublicznione w dniu 25.11.2014 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Tym samym na podstawie art. 119 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) w zw. z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedłużył termin zakończenia konsultacji społecznych dotyczących ww. dokumentów, które potrwają do dnia 22 czerwca 2015 r.

Zgodnie z właściwością terytorialną Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspomaga Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w prowadzeniu (w okresie od 25.11.2014 r. do 22.06.2015 r.), na obszarze regionu wodnego Warty, konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aPGW dla Odry).

Przedmiot aktualizacji Planu określony został w art. 114 ustawy Prawo wodne. Dokument ten zawiera m.in. charakterystykę obszaru dorzecza, wykaz jednolitych części wód wraz ze wskazaniem ich stanu, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, wskazanie działań w wyniku, których dopuszczalne jest nieosiągnięcie celów środowiskowych (art. 38j ustawy Prawo wodne), podsumowanie znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód, czy też podsumowanie konsultacji społecznych. Dodatkowo dokument ten przedstawia mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód oraz rejestr wykazów obszarów chronionych.

Ważnym elementem aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest podsumowanie programów działań podstawowych i uzupełniających zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, które zawarto w aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju. Przedmiotowe programy działań wskazują również jednostki odpowiedzialne za ich wdrażanie. Więcej informacji nt. aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju dostępne jest tutaj.

 

Projekt aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj.

 

Natomiast w wersji papierowej dostępny jest do wglądu w siedzibie:

 • Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Planowania Gospodarowania Wodami, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, piętro VI, pok. 603 lub,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Dyrekcja, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, piętro I, pok. 109 (sekretariat),
 • Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań (sekretariat),
 • Zarządu Zlewni Noteci, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz (sekretariat);
 • Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań (sekretariat);
 • Zarządu Zlewni Górnej Warty, Skęczniew 57, 62-730 Dobra (sekretariat).

Termin zakończenia konsultacji określono na dzień 22 czerwca 2015 r., co gwarantuje odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z dokumentem. Uwagi można wnosić:

-        listownie z dopiskiem „konsultacje społeczne aPGW w dorzeczu Odry” na adres:

 • Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Planowania Gospodarowania Wodami, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa lub,
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Dyrekcja, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,

-      drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl

-        ustnie do protokołu sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentu.

Wszelkie opinie i uwagi zostaną przekazane Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konsultowanego dokumentu, przebiegu procesu konsultacji, sposobu składania uwag dostępne są na www.rdw.kzgw.gov.pl oraz na www.apgw.kzgw.gov.pl

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA ODRY (pdf)