banerpopr

 

 

Zgodnie z art. 120 ust. 1 nieobowiązującej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.) Warunki korzystania z wód zlewni w regionie wodnym Warty, zwane dalej Warunkami, ustalane były przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w drodze aktu prawa miejscowego publikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa.

 

Warunki korzystania z wód zlewni były wymienione, obok Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w katalogu dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami.

 

Dyrektor RZGW w Poznaniu przy opracowywaniu Warunków korzystania z wód zlewni kierował się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Koncentrowano się na obszarach tych zlewni, dla których w wyniku ustaleń Planu, konieczne było określenie bardziej szczegółowych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, w celu osiągniecie dobrego stanu wód, dlatego warunki winny zawierać:

  • szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych,
  • priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
  • ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
  • poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  • wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,
  • wykonywania nowych urządzeń wodnych.

 

Dla obszaru regionu wodnego Warty, Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wskazał następujące zlewnie do opracowania warunków korzystania z wód 19 scalonych części wód powierzchniowych, które pogrupowano:

 

Zgodnie z art. 120 ust. 2 nieobowiązującej ustawy Prawo wodne przy ustalaniu Warunków Dyrektor RZGW w Poznaniu, zapewniał możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, prace nad warunkami korzystania z wód zlewni w regionie wodnym Warty zostały zakończone bez ich publikacji w drodze aktu prawa miejscowego przez Dyrektora WP RZGW w Poznaniu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) warunki korzystania z wód zlewni nie są już wymienione w katalogu dokumentów planistycznych (wskazanym w art. 315), a dyrektor PGW WP rzgw nie posiada kompetencji do przygotowywania przedmiotowych aktów prawa miejscowego.